Korona og Sandnes menighet


Informasjon om hvordan vi forholder oss til korona i Sandnes kirke. 

 

 

7. mai

Natt til fredag 7.mai går Sandnes over til de nasjonale retningslinjene. Det betyr at:

- vi kan ha 100 personer i Sandnes kirke med faste tilviste sitteplasser, både til gudstjenester, vielser og gravferd. Ved arrangementer med sang kan vi være

- de under 20 år kan være inntil 50 personer innendørs.

- voksne kan organisere fritidsaktiviteter i grupper med inntil 10 personer innendørs, f.eks. bønnegrupper og menighetsgrupper som møtes i kirken.

- det er krav om én meters avstand

- vi skal registrere gjester. 

- vi skal ikke samle folk fra flere kommuner

- hold deg hjemme om du er syk eller mistenker at du har vært utsatt for smitte.

 

28. april

Strenge tiltak forlenges til 5. mai

16. april 2021

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser, bisettelser, vielser og dåp. Det kan ikke være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede. Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede fysisk, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.
 • Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år: Tirsdagssprell og søndagsskolen avlyses fordi det er mange voksne med på disse samlingene.  

 

 

24. mars 2021

Gudstjenester er avlyst foreløpig frem til 12. april. 

Språkverkstedet er avlyst. Leksehjelp fortsetter. 

Arbeid for barn og unge fortsetter stort sett som før. 

 

26.01.2021

Det er nå lov til å ha tiltak for 20 barn innendørs. Vi åpner derfor for babysang, tirsdagssprellsamling, fredagspizza 2007 og refill med fredagspizza 2005. Det blir dåpsskole for de som går på 2. trinn, en skole ad gangen, tre ganger hver. 

 

 

04.01.2021

Konkrete konsekvenser for Sandnes menighet: 

 • Det blir ingen fysiske gudstjenester den 10. og 17. januar. Det gjøres unntak for avtalte dåpsgudstjenester. 
 • Sørgesamtaler kan avholdes i kirke/menighetssenter, i stedet for i private hjem. Vi benytter større rom. 
 • Vi stopper alle fysiske arrangement for barn og unge fram til 18. januar. Dette gjelder også konfirmasjons-undervisning som ikke er digital. 
 • Dette gjelder fram til den 18. januar, eller til ny beskjed kommer. 

11.11.2020

Vi kan feire gudstjenester med 50 deltakere. 

Det ikke er lagt ekstra begrensinger i Sandnes kommune for samlinger for barn og unge utover reglene fra Regjeringen. 

 Det betyr blant annet:

 • Konfirmantundervisning er et prioritert område. Konfirmantundervisningen i Sandnes menighet fortsetter.
 • Søndagsskole kan fortsette. Søndagsskolen i Sandnes menighet har valgt å holde pause. 
 • Kor stanses i denne perioden. Tirsdagssprell holder pause inntil videre. 

Fellesråd og prost setter ikke stopper for andre tiltak for barn og unge i menighetene, så sant smittevernreglene følges: Ingen syke deltar, hender sprites, maks 50 pluss medvirkende etc. Ved arrangement med mellom 21-50 deltakere skal dette meldes inn i forkant til kommunen. Dermed er vi på lik linje med idrettstilbudene for barn og unge som i stor grad fortsetter. 

Spor 5: Adventsklubb: Det inviteres til Adventsklubb 4 onsdager kl. 17-18. Vi avlyser måltidet. 

Spor 7: LysVåken: Det inviteres til LysVåken den 28. november, men vi deltar ikke på gudstjenesten den 29. november. 

 

 

18.08.2020

Oppdatert smitteveileder fra 16.06.2020

Gudstjenester: Gudstjenester alle søndager. Deltakere registreres. Alle holder avstand og spriter hender. Koronatiltak rundt nattverden. 

Søndagsskole: Oppstart 6.10 på Alsvik

Konfirmantarbeidet: Konfirmasjonsgudstjenester 29.8 og 30.8. blir gjennomført for årgang 2005. Foreløpig ser det ut som om konfirmantene kan ha med seg 9 gjester. Smittevernsveilederen sier foreløpig at det kan bli leir for konfirmantenene fra årgang 2006 og almindelig konfirmasjonsundervisning. 

Tirsdagssprell: Vi vil forsøke å starte korene og småbarnssang denne høsten den 25.8. Det blir ikke middag, men fellessamling kl. 17.35 i kjelleren. Leker blir ikke satt frem. Det blir derfor bare organisert lek. 

Trosopplæring:

Spor 0: Babysang blir avholdt høsten 2020. To grupper med maks 10 foresatte med barn. En matte per barn. Mattene sprites av mellom gruppene. Brukes bare rekvisitter som kan vaskes/sprites av mellom hver samling. 

Spor 2: Småbarnssang: Vi forventer å kjøre dette tiltaket alle tirsdager kl. 17 for barn 1-3 år. Det blir ikke middag, men fellessamling med korene kl. 17.35. Det blir ikke mylding som vi kjenner det fra Tirsdagssprell.  

Spor 3: Gullullsamling: Vi har invitert til samling sammen med småbarnssang tirsdag den 1. september. MIDDAG AVLYST pga korona. 

Spor 4: 4-årsfest og bok: Vi inviterer til samling 17.10 med smittevern og til gudstjeneste 18.10

Spor 5: Adventsklubb: Vi kjører adventsklubb uten middag dette året. Ikke helt avgjort hvordan det blir. 

Spor 6: 6 årsfest og bok: Vi har samling på menighetssenteret den 19. september med smittevern og gudstjeneste den 20. september. 

Spor 11: LysVåken: Ikke avgjort.   

Mandagsbønn: Oppdatering kommer  

Språkverkstedet: er begynt igjen. 

 

 

18. mars 2020

 1. Alle konfirmasjonar skal utsetjast til over sommaren
 2. Tidspunkt for konfirmasjonar ol kjem me tilbake til etter prostemøtet som sluttar kl. 15.30 i dag
 3. Ved alvorleg sjukdom i familien, om nokon kan døy før hausten, kan det gis dispensasjon for enkeltkonfirmantar.

Der det måtte vera aktuelt, lagar me til seremoniar for ein og ein konfirmant m/familie. Max 50 personar.

 

 

DEN NORSKE KIRKE

Prosten i Sandnes

 

 

 

 

Sandnes, 12.mars 2020

 

 

Til

Alle menighetar i Sandnes prosti

 

 

 

TILTAK I SAMBAND MED KORONAVIRUSET

 

Prosten og kyrkjeverja i Sandnes har 12.3.2020 i møte med dei daglege leiarane i prostiet vedteke fylgjande for perioden 12.-29.mars:

 

 1. Alle offentlege gudstenester blir avlyste.

Dåp blir gjennomført som eigne gudstenester innanfor reglar sette av Folkehelseinstituttet og den lokale kommunehelsetenesta.

Prest og menighet avgjer korleis dette skal gjerast der det er avtala 3 eller fleire born til dåp i ei gudsteneste. Dåpsfamiliane blir kontakta av soknepresten.

 

 1. Vigslar blir gjennomført innanfor reglar sette av Folkehelseinstituttet, jfr.pkt.6

 

 1. Gravferder blir avvikla innanfor reglar sette av Folkehelseinstituttet.

Gravferdene blir i utgangspunktet gjennomført med den næraste familie, av omsyn til sårbare grupper, jfr- pkt. 6.

 

 1. Trusopplæringstiltak og andre opne samlingar blir avlyste.

 

 1. Me utfordrar alle menighetar til å tenkje gjennom korleis vi kan vera kyrkje i denne perioden.

Det kan f.eks. vera aktuelt å leggja ut andakter/minigudstenester e.l. på sosiale medier, aktivt bruk av oppsøkjande teneste via telefon, bruk av cellegrupper mm.

 

 1. Det er meldeplikt for all verksemd som samlar mellom 50 – 500 menneske.

Eigenfråsegn skal sendast kommunaldirektør Søren Jensen, soren.jensen@sandnes.kommune.no, seinast 24 timar før arrangementet startar.


 

 

 

 

Ludvig Bjerkreim                                          Gunnvor Gjedrem

prost                                                               fung. kyrkjeverje

 

 

 

 

Tilbake